Baobab Furniture
 
  
        
   

카메라모델 : NIKON CORPORATION - NIKON D90
촬영일시 : 2012:05:12 18:15:42
원본 이미지크기 : 514 x 514 픽셀
조리개 : f/8.0
ISO : 200
화이트밸런스 : 1
노출시간 : 10/1000 초
노출보정 : 0/6
플래쉬 : 0카메라모델 : NIKON CORPORATION - NIKON D90
촬영일시 : 2012:05:12 18:15:42
원본 이미지크기 : 514 x 514 픽셀
조리개 : f/8.0
ISO : 200
화이트밸런스 : 1
노출시간 : 10/1000 초
노출보정 : 0/6
플래쉬 : 0카메라모델 : NIKON CORPORATION - NIKON D90
촬영일시 : 2012:05:12 18:15:42
원본 이미지크기 : 447 x 447 픽셀
조리개 : f/8.0
ISO : 200
화이트밸런스 : 1
노출시간 : 10/1000 초
노출보정 : 0/6
플래쉬 : 0카메라모델 : NIKON CORPORATION - NIKON D90
촬영일시 : 2012:05:12 18:15:42
원본 이미지크기 : 514 x 514 픽셀
조리개 : f/8.0
ISO : 200
화이트밸런스 : 1
노출시간 : 10/1000 초
노출보정 : 0/6
플래쉬 : 0


하비레드


▲ 이전사진   다음사진 ▼
   
인아웃체어 오… 하비블루