Baobab Furniture
 
  
        
   

카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2016:11:10 13:15:21
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 200
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/60 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2016:11:10 13:09:44
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 125
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/60 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2016:11:10 13:13:06
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 160
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/60 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2016:11:10 13:14:47
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 160
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/60 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2016:11:10 13:12:34
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 125
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/60 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2016:11:10 13:25:51
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 160
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/40 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2016:11:10 13:40:54
원본 이미지크기 : 700 x 700 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 160
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/40 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0


나나 브라운 - BTYPE

W : 560
D : 630
H : 700
SH : 450


▲ 이전사진   다음사진 ▼
   
디아망 (다크 … 나나 네이비A-TY…