Baobab Furniture
 
  
        
   

카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:02 14:23:49
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 50
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/120 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:02 14:21:35
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 64
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/120 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:02 14:24:58
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 64
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/120 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:02 14:28:19
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 64
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/120 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:02 14:30:19
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 100
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/120 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0


Name : 커피의자
Material : coffee sack / Rubber wood
커피의자 small / 보조 1인
Small : (W)455 * (D)530 * (H)720 * (SH)450
Big    : (W)555 * (D)530 * (H)720 * (SH)450


▲ 이전사진   다음사진 ▼
   
프렌치패브릭 커피의자 Big